Informace o webu

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek ceska-skola-letani.cz je czech flying school s.r.o., Poděbradovo nám. 1590/1, 796 01 Prostějov, IČ: 29279488, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel - Správce").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách provozovatele s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití - GDPR

Přístup na některé části webové stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Provozovatel (správce) s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel (správce) spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit nebo odstranit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese tomas@easyfly.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne, byly využity pouze za účelem níže uvedeným účelům.

Udělením souhlasu se Zpracováním osobních údajů vyplněného formuláře "Dotaz z webu", formuláře "Poptávka z webu", popřípadě dalších formulářů pro objednávku dalších služeb či plnění, dává Uživatel společnosti uvedené v Úvodním ustanovením jako Správce, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto Zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním údajů ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Souhlas za účelem zasílání oobchodních nabídek nebo obchodních sdělení elektronickými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech musí být uveden zvlášť bez vázání na další služby Provozovatele (Správce). Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu určitou 3 roky.

Uživatel má právo na opravu osobních údajů nebo právo na odstranění osobních údajů, jakož i právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to formou písemné informace zaslané na emailovou adresu tomas@easyfly.cz.

Provozovatel (Správce) se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

Povinné náležitosti obsahu obchodních e-mailů

Provozovatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby "novinky e-mailem" obsahovaly následující náležitosti

  • označení provozovatele, který E-maily rozesílá
  • e-mailová adresa, ze které byl E-mail odeslán, je funkční
  • platnou e-mailovou adresu, na kterou může Uživatel přímo a účinně zaslat Provozovateli zprávu a Uživatele kontaktovat
  • viditelně umístěný odhlašovací odkaz, pro automatizované odhlášení Uživatele, který může Uživtael použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů.
  • Provozovatel se zavazuje zajistit, aby všechna Obchodní sdělení rozesílaná v E-mailových Zprávách pomocí Služby "novinky e-mailem" jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

Soubory Cookies

Cookies jsou malé soubory s údaji, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webových stránek, které procházíte. Slouží zejména ke zjednodušení a ulehčení při užívání stránek a orientaci na nich, dále pro statistické a analytické účely. Soubory cookies jsou anonymní a nezpracovávají osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat uživatele.

Uživatele tímto upozorňujeme, že naše stránky cookies používají, tedy se při návštěvě našeho webu uloží na Váš počítač. Následně při další návštěvě si stránky soubory cookies mohou načíst a opětovně načíst a odeslat údaje zpět stránkám a nebo prvku, který původně soubory cookies použil.

Jako uživatel můžete ukládání souborů cookies odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče. Více informací najdete v nápovědě přislušného prohlížeče. Upozorňujeme však, že při deaktivaci možnosti použít soubory cookies, nemusí fungovat všechny funkce webu správně.

Uživatel může neudělit souhlas se spracováním cookies.

Na stránkách se používají následující typy cookies:

1. Cookies pro měření návštěvnosti stránek a využívání on-line služeb
Statistické cookies jsou používány pro měření návštěvnosti stránek (zaznamenávají počet návštěv na stránkách, čas strávený na stránkách, navštívené stránky a podobně). Účelem těchto cookies je neustále zlepšovat naše stránky a zabezpečit, aby odpovídaly a byli jsme schopni je přizpůsobit více potřebám uživatelů.

2. Cookies pro zapamatování přihlašovacích údajů
V některých částech stránek se můžete přihlásit / identifikovat k určité službě. Tyto stránky používají soubory cookies např. pro zapamatování přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu tak, aby Vám byl přístup k dané službě např. při další návštěvě ulehčen.

3. Cookies pro monitorování reklamy třetích stran
Na stránkách může být zobrazena reklama / obsah třetích stran, přičemž tyto třetí strany používají své vlastní soubory cookies pro analýzu toho, kolik uživatelů daný obsah (např. reklamu) vidělo a / nebo na daný obsah kliklo. Tyto soubory jsou generovány a spravovány třetími stranami a správce stránek nemá přístup k údajům, které tyto soubory zpracovávají.

4. Ostatní soubory cookies
Na stránkách mohou být použité i soubory cookies třetích stran, které analyzují použití stránek ze strany uživatele a ulehčí další použití stránek. Například vyplnění formuláře žádosti newsletteru, apod.

Personalizovaná reklama: Jak funguje?

Soubory cookies uložené na pevných discích počítačů užívatelů v závislosti na stránkach, které užívatelé navštívili, mohou zaznamenat například:

  • údaje o stránkach, které uživatelé navštívili v uplynulém období
  • údaje o produktech nebo službách, o které uživatelé projevili zájem
  • údaje o jazyce, umístění, operačním systému, prohlížeči a podobně za účelem optimalizace zobrazení při opětovném zobrazení stránek

Personalizovaná reklama
Na základě pověření provozovatele stránek mohou poskytovatelé těchto služeb umožnit uživatelům přijímat reklamu, která je individuálně vybraná na základě akcí, o které uživatelé projevili zájem v průběhu návštěvy stránek v uplynulém období.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Tento web, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a to podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů CSS a maximálně dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost.

Vítejte!

Paragliding Kurzy

20 LET Zkušeností

Česká škola létání s.r.o. je projektem podporující paragliding jako sport a to ve všech jeho disciplínách. Zkušenosti shromažďujeme takřka 20 let a neustále se snažíme naše poznání prohlubovat. Naše středisko pilotního výcviku paraglidingu bylo založeno v roce 1997. Pod odborným vedením prošla lekcemi létání řada talentovaných pilotů, někteří z nich jsou aktuálně součástí české paraglidingové špičky. Odměnou za toto vytrvalé úsilí jsou úspěchy na mezinárodní úrovni v klasickém i akrobatickém paraglidingu. Řadíme mezi ně zejména přípravu české reprezentace v kurzech nestandardních letových situací (SIV), přípravu reprezentačního týmu Itálie (SIV), tréninkové campy pro talentovanou mládež. Ale to asi nejvíce co nás na naši práci baví, jsou úsměvy a štěstí ve Vašich tvářích po prvních letových krůčcích.

Výhody

S námi Vás bude létání bavit

Co je v naší škole pro vás přidaná hodnota, kterou s největší pravděpodobností u konkurence nenajdete:

Kurzy děláme s láskou k létání a máme individuální přístup

Každý z účastníků má své vlastní vybavení

Pro výuku groundhandlinku máme k dispozici 8 speedride padáků

Lektorování špičkového závodního pilota a testovacího pilota

Krásné zázemí s vlastni indoor i outdoor učebnou na Dolní Moravě. www.brauneruvmlyn.cz

Loď s odvijákem pro výuku nestandartních letových manévrů nad vodou nedaleko Dolní Moravy

Pro výuku používáme výhradně padáky od švýcarské firmy Advance. Vybavení patří ke světové špičce v bezpečnosti

Provedeme vás

všemi urovněmi létání

Naše výukové metody jsou inovativní a stále je modernizujeme. Díky zkušenostem načerpaným z dlouholeté zavodní činnosti a stáží v zahraničních firmách se postupně ustálil jako prověřený model výuky individuální přístup. Abychom předali co nejvíce informací, Vy měli čas si je zažít a osvojit, máme výuku rozdělenou do čtyř sekcí.

Začátky

Asi nejdůležitější část vašeho profesního vývoje. Stejně jako strom neporoste bez kořenů tak ani při výuce létání se neobejdete bez velice kvalitních základů. Ty vám dají pro létání to nejdůležitější a to je v prvé řadě bezpečnost.

Pro tento účel máme speciálně vybavenou školu a jako jediní v čr vás budeme učit základy moderním způsoben ovládaní padákového kluzáku. Na 10 - 13mq velkých speedride křídlech si budete moci vytvořit vaše první návyky a ihned si budujete zvýšenou citlivost a správné reflexy. Speedride křídla jsou na rozdíl od školních padáků velice citlivá a umožní vám se naučit kvalitně křídlo řídit a cítit. Základy se učíte na zemi a po jejich zvládnutí přijde fáze druhá a to bude samostatné létaní.

První lety

Pro bezpečné zvládnutí prvních samostatných letů považujeme za nejdůležitější sqvělé zvládnutí ideo-motorického tréninku řízení padáku, tak aby vaše reakce na podněty byly spontánní a přirozené. To vám umožní se plně soustředit na samotný let a užít si jej. Celou druhou část výuky s vámi máme radiové spojení a snažíme se vás posouvat dle vašich individuálních schopností. Ale vždy tak aby jste ze všeho měli radost a prožitek.

Pokračující kurzy pro získaní vyšší bezpečnostiy

Kurzy SIV neboli kurzy nestandardních letových situací jsou velice důležitá část vašeho vývoje pilota. Je to škola smyků v oblacích. jako jediní vám nabízíme SIV v české republice ( z naší lodi vás na Otmuchowských jezerech v Polsku kousek od naší základny na Dolní Moravě, Vás vyvlekáma a naučíme kompletní souhrn letových manévrů které je důležité zvládnout a naučit se a díky nimž už budete vždy létat bezpečně se znalostí všech rizik. Naše dvacetiletá zkušenost s výukou SIV, dlouholetá práce test-pilota a umění akrobacie vám pomůže vše zvládnout hravě. Kromě výuky asi všech našich repre pilotů máme za sebou i přípravu národního Italského teamu, takže jste pro tak delikátní zkušenost a výuku v odborných rukou :-)

Kodiční kurzy Cross Country

Tady se snoubí zkušenosti ze všech předešlých kurzů, je to vlastně završení vaší vaší výuky, kdy se samostatně učíte létat a využívat možností které vám příroda dává. Nejste ničím omezení, vše je vašich rukou a jen vy rozhodujete jestli najdete další stoupavý proud a poletíte krajinou déle než ostatní. A tady platí asi nejvíce, učte se létat od orlů :-) těšíme se na vás.

Přihlásit se k odběru novinek

Přihlásit se